دستگاه لیزر کیوسوئیچ

|
دستگاه لیزر کیوسوئیچ

دستگاه لیزر کیوسوئیچ

دستگاه کیوسوئیچ برای از بین بردن لک های قهوه ای پوستی که دارای عمق زیاد است، کک و مک ها، خالکوبییا تاتوی ابرو و بدن به کار می رود. ایندستگاه لیزر بیش از یک دهه مورد استفاده قرار گرفته و توانسته به خوبی لک ها و تاتوی سطح پوست را درمان نماید.

تعداد جلسات استفاده از دستگاه لیزر کیوسوئیچ

در جلسه ی اولی که از دستگاه لیزر کیوسویچ استفاده می کنید، ۷۵%الی ۸۵%جای خالکوبی، تاتو و …ازبینمی رود و پس از پایان جلسه ی دوم و سوم جواب ۱۰۰%را از این دستگاه مشاهده می کنید. پس سعی کنید که تعداد جلسات استفاده از این دستگاه را تکمیل نمایید.

کاربرد دستگاه لیزر کیوسوئیچ

مزایای استفاده از لیزر کیوسوئیچ